John V. Smyth Ph.D.
Professor

Neuberger Hall M407
503-725-3590
smythj@pdx.edu